میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه


 فرمها
فرمهای قبل و بعد از دفاع کارشناسی ارشد
فایل فرمهای مورد نیاز برای دفاع مقطع ارشد بصورت word
راهنمای پرپوزال نویسی
راهنمای پرپوزال نویسی برای دانشجویان ارشد و دکتری
فرم استفاده از امکانات آزمایشگاهی برای دانشجویان ارشد و دکتری (ساها)
فرم مورد نیاز برای اخذ مجوز استفاده از امکانات آزمایشگاهی برای کلیه دانشجویان و اساتید